Årsmöte 2016

Medlemmar inbjudes till årsmöte

Församlingshemmet i Tärnaby, Fredag den 25 mars kl.18.00

Preliminär dagordning:
1. mötets öppnande
2. fastställande av röstlängd samt årsmötets behörighet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av två personer att justera protokollet
6. styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
7. ekonomisk berättelse för verksamhetsåret
8. revisorernas berättelse för verksamhetsåret
9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. årets budget och fastställande av medlemsavgifter
11. val av styrelse enligt föreningens stadgar
12. val av årets valberedare samt revisor/revisorer
13. verksamhetsplan
      – Fornminnesinventering
      – Björkvattsfestivalen
      – Aha-Kåtan renovering
14. motioner
15. Vaapstendeklarationen
16. information från processgruppen
17. övriga frågor
18. mötets avslutande

//Styrelsen