Archive | Uncategorized RSS feed for this section

Årsmöte 2017

Vaapsten Sijte inbjuder gamla och nya medlemmar till årsmöte Lördag 11 mars, Tärnaby Fjällby. Kl.12.00 Lunch Kl.13.00 årsmötet startar Kaffepaus under mötet. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast tisdag 7 mars, för behandling innan årsmötet. Anmälan till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast onsdag 8 mars så maten kan beräknas till alla. e-post: […]

Leave a comment Continue Reading →

Årsmöte 2016

Medlemmar inbjudes till årsmöte Församlingshemmet i Tärnaby, Fredag den 25 mars kl.18.00 Preliminär dagordning: 1. mötets öppnande 2. fastställande av röstlängd samt årsmötets behörighet 3. val av mötets ordförande 4. val av mötets sekreterare 5. val av två personer att justera protokollet 6. styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 7. ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 8. revisorernas berättelse […]

Leave a comment Continue Reading →