Om Vaapsten Sijte

Vaapsten Sïjte är en förening bestående av samer inom det geografiska området vapstens sameby inom Västerbottens län. Vår förening består av samer med ursprung inom området.

Sïjte är den sydsamiska benämningen på siida (nordsamisk stavning) och är ett centralt begrepp för förståelsen av samernas traditionella organisering av sitt samhälle och samernas anpassning till landskapet med dess resurser.

Bruket av resurserna inom sïjten bygger på en samisk sedvanerätt grundad på urminneshävd till området. Vaapsten Sïjte består av ursprungssamer inom Vapsten, vilket styrks genom historiska dokument utfärdade av statsmakten, sedan tiden långt innan statens kristnande av samerna. Våra medlemmar härleder sin rätt till området genom bl.a. släktforskning sedan tiden för inrättandet av statens arkiv och folkbokföringens upprättande i lappmarkerna. Vi hävdar en upparbetad samisk rätt, en urfolksrätt till området. Detta gör oss till ursamer i området Vapsten.

  • I våra stadgar står att läsa under 4 – Syfte:

”Föreningens syfte är att tillvarata Vaapstens ursprungssamers kulturella, sociala, ekonomiska, rättsliga och juridiska intressen, i enlighet med artikel 27 i FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter”