Pressmeddelande 2013-10-01

Pressmeddelande                                                                               2013-10-01

–          Vi vill inte heller ha en gruva i Rönnbäcken i Tärnaby men Samerådets och Vapstens samebys anmälan till FN:s rasdiskrimineringskommitté daterad den 18 september innehåller sådana felaktigheter om förhållandena i Vapstenområdet att vi känner oss tvingade att informera FN säger Torkel Stångberg, ordförande för Vaapsten Sijte som företräder ursamerna i Tärnaområdet.

Ett sjuttiotal samer i Tärnabyområdet tillskriver FN:s rasdiskrimineringskommitté med anledning av en tidigare inskickad anmälan om hur Sverige hanterar frågan om en gruva i Rönnbäcken, Tärnaby. Samerådet har tillsammans med 16 inflyttade samer gjort en anmälan till Rasdiskrimineringskommittén. Anmälan är missvisande och innehåller en sådan felaktig historiebeskrivning att FN måste få veta detta innan de tar ställning i frågan.

Det är samtidigt viktigt att FN får bättre kunskap om hur de ursprungliga samerna i Tärnabyområdet har utmanövrerats och i dag inte får utöva sina samiska rättigheter och att dessa rättigheter istället felaktigt har givits samer som olovligt flyttat in i området med sina renar.

Ett synliggörande av hur Sverige har delat in samerna i två grupper, en som får utöva sina samiska rättigheter och en som inte får göra det måste uppmärksammas av FN. Uppdelningen av samer i ett A-lag och ett B-lag måste upphöra och alla samers rätt att få inflytande över sina marker måste respekteras av både andra samer och den svenska staten.

–          Med detta vill vi tydliggöra att vi accepterar inte längre att bli åsidosatta till förmån för inflyttade samer, där våra upparbetade urfolksrättigheter gång på gång blir osynliggjorda och negligerade av Svenska myndigheter, Processen kring denna gruva har skett på felaktig grund och alla beslut och hittills givna tillstånd skall omedelbart upphöra, säger Torkel Stångberg.

Skrivelsen till FNs rasdiskrimineringskommitté finns att läsa på www.vapsten.se

Information lämnas av Torkel Stångberg, 0703-120 180

Skrivelse till FNs rasdiskrimineringskommitté