Stadgar

Stadgar för Vaapsten Sïjte

§1- Föreningens namn

Förenings namn är Vaapsten Sïjte

§2 – Föreningens säte

Vaapsten sïjtes säte är i Tärnabys postnummerområde.

§3 – Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

§4 – Syfte

”Föreningens syfte är att tillvarata Vaapstens ursprungssamers kulturella, sociala, ekonomiska, rättsliga och juridiska intressen, i enlighet med artikel 27 i FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter”

§5 – Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är tiden 1 januari – 31 december.

§6 – Medlemmar

Medlem är same enligt Sametingslagen och som kan härleda sitt ursprung till Vaapstens lappby, grundat på urminneshävd och sedvanerätt.

–          Som medlem antas även familjemedlem/-medlemmar till medlem enligt första stycket. Samer eller andra som vill stödja föreningens syfte, kan bli stödjande medlemmar, dock utan rösträtt.

–          För att anses som medlem skall en årlig medlemsavgift, beslutad av årsmötet, erläggas. Årsmötet kan besluta om antagande av hedersmedlem.

§7 – Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande samt minst fyra ordinarie ledamöter. Utöver detta väljs minst två suppleanter.

Ordförande väljs för två verksamhetsår.

Fyra ordinarie ledamöter väljs växelvis för en period av två verksamhetsår.

Två suppleanter utses växelvis för en period av två verksamhetsår.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är föreningsmedlem som fyllt 18 år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassaförvaltare samt sekreterare. Styrelsebeslut kan fattas när minst tre styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande.

§8 – Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§9 – Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen ska årsmötet välja två personer till valberedningen. Valbar är medlem i föreningen.

§10 – Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas under perioden 1 februari- 31 mars. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. mötets öppnande
 2. mötets behörighet samt upprättande av röstlängd
 3. val av mötets ordförande
 4. val av mötets sekreterare
 5. val av två personer att justera protokollet
 6. styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
 7. ekonomisk berättelse för verksamhetsåret
 8. revisorernas berättelse för verksamhetsåret
 9. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. årets budget och fastställande av medlemsavgift
 11. val av styrelse enligt föreningens stadgar
 12. val av årets valberedare samt revisor/revisorer
 13. verksamhetsplan
 14. övriga frågor
 15. mötets avslutande

§11 – Extra årsmöte

Om styrelsen, revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver ett extra årsmöte så ska styrelsen kalla till det. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 – Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans eller var för sig.

§13 – Rösträtt

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Rösträtt vid årsmötet har den som fyllt 16 år.

§14 – Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal vid årsmöte avgörs frågan inom styrelsen. Vid lika röstetal vid styrelsemöte avgörs frågan av styrelseordförande.

§15 – Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§15) och upplösning (§16) kräver likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten.

§16 – Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Upplösning kräver likalydande beslut på två av varandra följande ordinarie årsmöten. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta skall ske beslutas på det sista årsmötet.